Vendimi për anulim të pozitës për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Juridiko Civile, sipas konkursit të publikuar, nr. 01/375 te dt. 25.03.2019

Gusht 6, 2019

Vendimi për anulim të pozitës

Shkarko