Zëvendës Kryesues i Këshillit Drejtues

artan.haziri@uni-gjila.net

Mashkull

Hyrja A - Kati i parë

Prof. Ass. Dr. Artan Haziri