Kryesues i Këshillit Drejtues,
i emëruar nga MASHT

ibrahim.kosumi@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A - Kati i parë

Mr.Sc. Ibrahim Kosumi

Curricullum Vitae

Shkarko