Anëtar i Këshillit Drejtues
i zgjedhur nga Senati i UKZ

refik.kryeziu@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A - Kati i parë

Prof. Ass. Dr. Refik Kryeziu