Anëtar i Këshillit Drejtues,
i zgjedhur nga Senati i UKZ

urtak.hamiti@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A - Kati i parë

Prof.Ass.Dr. Urtak Hamiti

Urtak Hamiti CV

Shkarko