Monografia Electoral Systems in Southeast Europe, përpos gjuhës shqipe, botohet edhe në 6 gjuhë të tjera

Shtëpia botuese Lambert Academic Publishing në Riga të Letonisë, pas botimit të

monografisë të autorëve: Prof. Asoc. Dr. Sadik Haxhiu dhe Prof. Ass. Dr. Arbresha Meha me

titullin: Electoral Systems in Southeast Europe në gjuhen angleze (online); me kërkesën e

shtëpisë botuese, monografia është botuar edhe në 6 gjuhë tjera: Gjermanisht, Portugalisht,

Spanjisht, Italisht, Holandisht dhe Polonisht.

Monografia Electoral Systems in Southeast Europe është një studim i veçantë lidhur

me aplikimin e sistemeve elektorale, proceseve elektorale, reformën elektorale dhe

alternimin e partive politike në Evropën Juglindore. Në këtë rajon, përveç Greqisë, në të

gjitha vendet e tjera, pluralizmi politik dhe sistemi shumë partiak janë shfaqur pas rënies së

diktaturave komuniste. Në të gjitha këto vende, faza e tranzicionit nga diktaturat komuniste

në demokracitë përfaqësuese ka qenë e vështirë dhe sfiduese. Fillimisht, shumica e

shteteve aplikuan sistemin proporcional të zgjedhjeve në mënyrë që të rrisin numrin e

partive politike që hyjnë në parlament. Mungesa e traditës së aplikimit të sistemit shumë

partiak dhe shtetit të së drejtës, ka rezultuar në ndryshime të shpeshta të qeverisë, para

përfundimit të mandatit të rregullt parlamentar. Në këto vende, pas tre dekadave të rënies

së komunizmit, sistemi parlamentar dhe kultura politike kanë përparuar ndjeshëm, por

reformat politike dhe elektorale janë të nevojshme për të arritur trendet e demokracisë

parlamentare bashkëkohore.

Libri është hartuar duke konsultuar literaturë të veçantë nga fusha e Psikologjisë, teksteve

universitare, kodeve ndërkombëtare për sisteme elektorale, raporteve të OSCE-ODIHR-it,

Parimeve të Venecias si dhe raporteve të ndryshme të organizatave ndërkombëtare që

kanë bërë vëzhgimin e zgjedhjeve.

Librin ka 320 faqe dhe mund ta gjeni online në faqen e shtëpisë më të madhe distribuese

në botë. https://www.amazon.com.tr/