Përkrahja Financiare

Studimet në Universitetin “Kadri Zeka” organizohen në dy nivele. Niveli bachelor dhe master.

Në bazë të një vendimi të Qeverisë së Republikës së Kosovës, studentët që regjistrojnë për herë të parë vitin e parë të studimeve nuk obligohen të paguajnë semestrin e parë dhe të dytë.

Universiteti “Kadri Zeka” për çdo vit akademik ndanë bursa stimuluese për studentët më të mirë të të gjitha drejtimeve të nivelit bachelor të studimeve.

Shuma dhe kriteret e përfitimit të bursave universitare caktohen nga Këshilli Drejtues i Universitetit përmes konkursit.