Biblioteka

Universiteti “Kadri Zeka” është i përkushtuar për ndjekjen e dijes, por edhe mban përgjegjësi për  ofrimin e një baze shkencore për vetë-reflektim në shoqëri, duke kontribuar në masë të madhe në drejtim të zhvillimit të saj pozitiv duke ofruar literaturë në bibliotekën e Universitetit si për stafin akademik po ashtu edhe për studentët.

Biblioteka e Universitetit ‘’Kadri Zeka’’ ka një hapësirë rreth 500 m2. Ka gjithsej 3 salla leximi, të cilat shfrytëzohen mjaft shumë për lexim.

Salla e bibliotekës është e përshtatshme për lexim dhe është relativisht e pasur me libra, ka gjithsej 45100 ekzemplarë. Prej këtyre shumica janë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbokroate, por ka edhe ne gjuhën angleze dhe në gjuhë të tjera.

Lista e librave te biblotekes se UKZ-se

Shkarko