Cilësia në UKZ

Universiteti “Kadri  Zeka” në Gjilan, për të arritur objektivat kryesore strategjike ka arritur që në vitin 2018-të krijoj Zyrën për Zhvillim Akademik dhe Cilësi, e cila do të jetë vazhdimisht në monitorimin e  cilësisë në mësim dhe zhvillimin e Institucionit.

Detyrat kryesore të Zyrës janë:

Zyra  për Shkencë, Zhvillim Akademik dhe Cilësi, koordinon punën në mbështetje të njësive akademike për procesin e akreditimit institucional dhe akreditimit te programeve duke përfshirë të gjitha aktivitetet që përshijnë këto procese dhe po ashtu, koordinon  punën e Zyrës me senatin e UKZ-së, Këshillin Drejtues, Njësitë Akademike, Institutet, si dhe me këshillat, komisionet dhe grupet punuese në sektorin e kërkimeve shkencore dhe çështjet e ndërlidhura  etj.

Nën udhëheqjen e prorektorit për mësim dhe kërkime shkencore, e përpilon planin e punës së Zyrës dhe e mbikëqyr realizimin e tij; Punon duke u këshilluar me menaxhmentin e UKZ-së, përkatësisht me prorektorin për mësim dhe kërkime shkencore, si dhe me akteret e tjerë relevantë për ta përkrahur promovimin dhe zbatimin e rekomandimeve që dalin nga Procesi i Bolonjës në UKZ

Zyra për Zhvillimi Akademik dhe Cilësi(ZZHA ), punën e saj e bazon në  dokumentacionin e nevojshëm  i cili përmban rregulloret e miratuara nga senati i UKZ-së që nga themelimi i Universitetit e këtej.

Rregullore për procedurat e sigurimit të cilësisë në UKZ

Standardet e sigurimit të brendshëm të cilësis për Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan

Udhezuesi për vleresimin e Stafit Akademik dhe lëndëve

Rregullore për Kodin e Etikës në UKZ

Guidelines for the assessment of academic staff and the subjects

Regulation on procedures for quality assurance

Regulation on Selection of the Academic Staff in “Kadri Zeka” University in Gjilan

Regulation on students elections in UKZ

Regulation on the Code of Ethics in UKZ

Standards on internal quality assurance in the University “Kadri Zeka” Gjilan

Në kuadër të sigurimit të cilësisë duke u bazuar në pikën  5 neni 8 të Rregullores për Procedurat e Sigurimit të Cilësisë (Ref. Nr. 01/380 dt. 10. 05.2016) është themeluar Komisioni për Sigurimin e Cilësisë, në përbërje prej 6 anëtarëve,(Nga të gjitha njësitë akademike nga një përfaqësues dhe një përfaqësues nga studentët).

Vlerësimi i Stafit Akademik nga ana e Studentëve është paraparë që  të bëhet pas çdo semestri , lidhur me këtë për  semestrin dimëror është realizuar në mbikëqyrje të plotë nga Komisioni për Sigurimin  e Cilësisë dhe në fund nga ZZHA është hartuar Raporti i Vlerësimit.

Raport i vleresimit te stafit akademik nga ana e studenteve, Semestri Dimeror 2018-2019 – Shqip

Summary report on the assessment of academic staff and subjects by students of ‘Kadri Zeka’ University for the winter semester 2018/2019

Raport i vleresimit te stafit akademik nga ana e studenteve, Semestri Veror 2018-2019 – Shqip