Cilësia në UKZ

Preokupim kryesor i aktiviteteve në UKZ do të jetë ngritja e cilësisë në të gjitha aspektet e veprimtarisë akademike. Kjo do të arrihet së pari me respektimin e kornizës formale të përcaktuar nga Ligji mbi Arsimin e lartë të Kosovës, statutit të UKZ, dhe akteve tjera normative që kan të bëjnë me sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Për këtë qëllim është hartuar Rregullorja për sigurimin e cilësisë në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan.

Rregullorja për sigurimin e cilësisë në UKZ, është e bazuar në pajtueshmëri me Standardet e sigurimit të cilësisë në Hapsirën Europiane të Arsimit të Lartë (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ESG).

Sigurimi i cilësisë në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan,  realizohet përmes instrumenteve të ndryshme: me anë të anketave dhe pyetësorëve, me anë të vetëvlerësimit, vlerësimeve të brendshme dhe të jashtme, etj.

Në këtë rast, metodë themelore e vlerësimit janë anketa me pyetsorë për studentë. Universiteti ka hartuar pyetësorë për studentë, i cili u ofrohet të gjithë studentëve për të vlerësuar mësimdhënien, mësimdhënësit dhe cilësinë e programit studimor.

Pyetsorët e plotësuar do të analizohen dhe të nxirren konkluzionet e nevojshme me qëllim të arritjes së standardeve të përcaktuara nga Hapësira Europiane e Arsimit të Lartë.

Me qëllim të sigurimit të cilësisë, zhvillimit dhe reformimit, UKZ ka miratuar dy rregullore të ciliat mund t’i gjeni tё bashkangjitura mё poshtё:

Rregullore për procedurat e sigurimit të cilësisë

Shkarko

Standardet e sigurimit të brendshëm të cilësisë për Universitetin “Kadri Zeka”

Shkarko