Ligje dhe Udhëzime Administrative për Arsimin Universitar

Formular kërkese për Qasje në Dokumente Publike

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.2-2004, Themelimi Keshillit te Eksperteve per Arsimin e Larte

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.2-2017, Per vlersimin e programeve studimore te bartesve privat te arsimit te larte

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.05-19 per procedurat kur ankesa nuk e shtyn ekzekutimn r inspektoratit te arsimit

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.7-2018, Per plotesimin dhe precizimin e udhezimit administrativ-parimet e njohjes per revistat me recensione nderkombetare

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.09-2016-aplikimi-i-masave-afirmative-dhe-vendeve-te-rez-al

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.11-2017-per-ndryshimin-dhe-plotesimin-e-ua-nr-12-2016-rotated

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.14-2017-per-ndarjen-e-bursave

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.17, 2014, Aplikimi i pagesave te studenteve ne universitetet publike

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.23-2012, Gradat dhe dilomat e bartesve te arsimit te larte (BAL)

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr-16-2015-per-themelimin-dhe-funksionalizimin-e-unionit-te-studenteve-4026-1

Shkarko

Udhezimi Administrativ, nr. 112004, Themelimi i Agjensise se Akreditimit te Kosoves (AAK)

Shkarko

LIGJI NR. 03 L 14 PËR SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Shkarko

LIGJI NR. 03 L 064 PËR FESTAT ZYRTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Shkarko

LIGJI NR. 03 L 212 I PUNËS

Shkarko

LIGJI NR. 06 L 114 PËR ZYRTARËT PUBLIKË (Aktgjykimi nr. KO203 19 Gjykata Kushtetuese)

Shkarko

Ligji nr. 37- L 2004, Per Inspeksionin e Arsimit ne Kosove

Shkarko

Ligji nr.04- L 135, Per Veprimtari Kerkimore Shkencore, 2013

Shkarko

Ligji nr.04-L 037, 2011, Per Arsimin e Larte ne Republiken e Kosoves

Shkarko

UDAD24_1

Shkarko

Udhezim Administrativ nr. 11, 2016, Per punen, detyrat dhe pergjegjesite e konferences se rektoreve te IPAL

Shkarko

udhezim-administrativ-03-2012, Caktimi i formes dhe i permbajtjes se diplomave dhe shtojcave te diplomave te Bartesve te Arsimit te Larte (BAL) ne Kosove

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr. 142008, Implementimi i ECTS-ve ne Arsimin e Larte ne Kosove

Shkarko

Udhezimi Administrativ 03-2013 Leshimi i dokumenteve duplikate nga institucionet arsimore dhe universitare

Shkarko

UdhezimI Administrativ 32-2009, Per kriteret, procedurat dhe kategorite e studenteve perfitues te bursave nga masht i per studime jashte vendit

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr. 01, 2015, Mbajtja e zgjedhjeve studentore dhe zgjedhja e organeve dhe keshillave ne njesi akademike ne universitetin Kadri Zeka te Gjilanit

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr. 11, Krahasueshmeria dhe barasvlera e diplomave dhe programeve studimore para sistemit te Bolonjes dhe te sistemit te Bolonjes

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr. 22, 2014 Per veprimtarine e institucioneve kerkimore shkencore ne gjendje te jashtezakonshme

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr. 38, 2014 Per mbajtjen e zgjedhjeve ne universitetin Kadri Zeka ne Gjilan

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.01-2013, Emertimi i institucioneve ne arsimin e larte

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.01-2018-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nderkombetare-me-recension (1)

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.01-2018-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nderkombetare-me-recension

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr 17, Per regjistrimin dhe licencime e institucioneve kerkimore-shkencore 1_compressed

Shkarko

Udhzimi Administrativ-nr-09-2019kriteret-dhe-procedurat-per-akreditim-e-institucioneve-qe-zbatojn-njohjen-e-mesimit-praktik-ne-kosove-1-x_compressed

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.16, 2016, Per proc e njohjeve te diplomave, gradave dhe kualifikimeve te shkollave te larta dhe universitare te fituara jashte Republikes se Kosoves

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.12-2018 Parimet dhe procedurat e njohjese se diplamave gradave dhe kualifikimeve te shkollave te larta dhe universitare te fituar jashte RK

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.10, 2016, Per themelimin e sistemit te planifikimi te integruar te arsimit, shkences dhe teknologjise_compressed (1)

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.10, 2016, Per themelimin e sistemit te planifikimi te integruar te arsimit, shkences dhe teknologjise_compressed (2)

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.10, 2016, Per themelimin e sistemit te planifikimi te integruar te arsimit, shkences dhe teknologjise_compressed

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr.17 Per regjistrimin dhe licencime e institucioneve kerkimore-shkencore 2_compressed

Shkarko

Udhezimi Administrativ nr 27, 2016 per mbeshtejten financiare per aplikim te fondeve nga MASHT per botime dhe publikime shkencore_compressed

Shkarko

Udhezimi Administrativ NR. 26, 2016 Per aplikimin ne projektet e vogla shkencore_compressed

Shkarko

Udhezimi Administrative nr 28, 2016 per grantet afatshkurtera te mobilitetit dhe per pjesemarrje ne konferenca shkencore nderkombetare_compressed

Shkarko