Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare tremujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit gjashte mujor te shpenzimeve 2019

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit te buxhetit 2018

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Raportit te Buxhetit te shpenzimeve

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit tremujor te vitit 2018

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per Angazhimin e studenteve

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per mbikeqyrjen e zbatimit te Planit Strategjik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes se administrates

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per te ardhurat personale te administrates

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e shpenzimeve per vitin 2017

Shkarko

Vendim i KD per ndarjen e bursave universitare 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per organizimin e nje work-shop-i per Strategjine per Zhvillimin e Universitetit

Shkarko

Vendim i KD per rishikimin e Strategjise Zhvillimore dhe Planit te Veprimit_

Shkarko

Vendim i KD per shumen e burses studentore 2017

Shkarko

Vendim i KD per te ardhurat personale per stafin akademik

Shkarko

Vendim i KD per themelimin e FSHA, programi Matematike Arsimore

Shkarko

Vendim i KD per themelimin e Institutit per trajnime dhe hulumtime arsimore

Shkarko

Vendim i KD per verifikim te mandatit per anetare te KD

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e kryesuesit te KD-se 2019

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e kryesuesit te KD-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Bashkepuim Nderkombetar

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Buxhet dhe Financa

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Mesim

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Sekretarit te Pergjithshem te UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e zv. kryesuesit te KD-se

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per ndryshimin e Rregullores per te ardhurat personale per stafin akademik

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per rishikimin e Strategjise Zhvillimore

Shkarko

Vendim i KD per kriteret e burses universitare 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per lirim nga pagesa e semestrave per anetares e PS

Shkarko

Vendim i KD per miratim te Rregullores per veprimtari dhe kerkime shkencore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Komisionit per hartim te Rregullores per mbikqyrjen dhe zbatimin e Planit Strategjik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Komisionit per shqyrtimin e ankesave dhe kerkesave

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare gjashtemujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare nentemujor

Shkarko

Letra percjellese Kryesuesi

Shkarko

Raporti i Punes UKZ

Shkarko

Vendimi i KD per miratimin e shumes per veprimtari kerkimore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e planit te rishikuar strategjik 2017-2022

Shkarko

Vendim i Senatit per miratim te Udhezuesit per Pronesi Intelektuale

Shkarko

Vendim i Senatit per organizimin e procesit mesimor dhe provimeve per vitin akademik 2020-2021

Shkarko

Vendim i Senatit per miratim te Strategjise per Hulumtime Shkencore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Planit te Veprimit

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit vjetor te punes

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per Keshillin Botues

Shkarko

Vendim i KD per miratim te draftit final te Statutit te UKZ

Shkarko

Vendim i KD per rishikimin e te gjitha Rregulloreve ne UKZ dhe harmonizimin e tyre me Statutin e UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e zv kryesuesit te KD

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Raportit Mbikqyres se Implementimit te Strategjise Zhvillimore 2019-2020

Shkarko

Raport i mbikeqyrjes se implementimit te Strategjise Zhvillimore per vitim akademik 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Raportit te Buxhetit dhe Shpenzimeve per periudhen 01.01.2020 - 31.12.2020 ne UKZ

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per finalizimin e Rregullores per Klubet e studenteve ne UKZ

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per verifikimin e kontratave te stafit akademik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e kerkeses se koordinatorit te programit master QLSHD

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per harmonizimin e Rregulloreve me Statutin e ri te UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD-se per shpalljen e zgjedhjeve studentore 2021

Shkarko