Ciklet e Studimit në Fakultetin e Edukimit

Plani i Studimit - Arsimi Parashkollor (2016 – 2019)
SHKARKO
Plani i Studimit - Arsimi Fillor (2016 – 2019)
SHKARKO
Plani i Studimit - Arsimi Parashkollor (2013 – 2016)
SHKARKO
Plani i Studimit - Arsimi Fillor (2013 – 2016)
SHKARKO

Lëndët Kreditë Programi Statusi Syllabus